ROZWÓD

Jest definitywnym, z punktu widzenia formalnego, zakończeniem małżeństwa. Może zostać orzeczony z winy jednego, bądź obojga małżonków, a także bez orzekania o winie. Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

ALIMENTY

To pieniężne lub niepieniężne świadczenie na rzecz uprawnionej osoby fizycznej od zobowiązanej do ich uiszczania innej osoby fizycznej. Obowiązek alimentacyjny ma swoje trzy źródła: małżeństwo, pokrewieństwo i powinowactwo. Alimenty zasądza sąd w wyroku.

WŁADZA RODZICIELSKA

To prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci. Powstaje z chwilą narodzin dziecka i trwa do jego pełnoletności. Przysługuje obojgu rodzicom. W określonych wypadkach może zostać ograniczona, zawieszona lub odebrana. Istnieje jednak możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o jej przywrócenie.

WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA

Powstaje na mocy ustawy pomiędzy małżonkami po zawarciu przez nich małżeństwa, pod warunkiem, że małżonkowie nie zawrą umowy o rozdzielności majątkowej. Obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Pozew o rozwód należy wnieść do Sądu Okręgowe właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków.
Na wstępie należy wskazać sąd, do którego pozew jest kierowany oraz strony postępowania, tj. powoda i pozwanego, imię i nazwisko, nr PESEL powoda, a pozwanego jeśli posiadamy i adres zamieszkania. W pierwszej części pozwu wskazujemy wnioski, które zależne będą m.in. od tego, czy małżonek wytaczający powództwo żąda orzeczenia rozwodu z winy jednego/obojga małżonków, czy bez orzekania o winie. Znaczenie ma także fakt, czy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. Jeżeli tak, powinny pojawić się wnioski w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem i alimentów.

W drugiej części pozwu, w uzasadnieniu, należy przedstawić stan faktyczny sprawy oraz wykazać, że wystąpiły przesłanki uzasadniające orzeczenie rozwodu, popierając to stosownymi dowodami. Pozew należy podpisać i złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty sądowej. Należy załączyć do pozwu akt małżeństwa oraz akt urodzenia dziecka, jeżeli małżonkowie mają małoletnie dzieci i wskazane w pozwie dowody.

Pozew o alimenty można złożyć do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda lub pozwanego. Należy w nim wskazać sąd, do którego pozew kierujemy i strony postępowania. Pozew o alimenty na dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat składany jest przez jego przedstawiciela ustawowego, którym zazwyczaj jest rodzic występujący w imieniu dziecka. Pamiętać jednak trzeba, że powodem w sprawie pozostaje małoletnie dziecko. Określając strony postępowania, czyli powoda i pozwanego należy wskazać imię, nazwisko, nr PESEL powoda, pozwanego jeżeli posiadamy i adres zamieszkania oraz stopień pokrewieństwa między stronami. Trzeba wskazać też wartość przedmiotu sporu, czyli kwotę, którą chcemy, żeby sąd zasądził.

Dalej należy opisać żądanie, czyli jak chcemy, by alimenty były płacone, a więc w jakiej miesięcznej kwocie, do jakiego dnia miesiąca z zaznaczeniem, że w razie opóźnienia wraz z odsetkami ustawowymi. Żądanie należy uzasadnić wskazując dokładnie, jakie miesięczne koszty są niezbędne na utrzymanie dziecka. Podpisany pozew składamy w dwóch egzemplarzach załączając akt urodzenia dziecka i wskazane w pozwie dowody. Pozew o alimenty nie podlega opłacie.

Wniosek w przedmiocie władzy rodzicielskiej może dotyczyć jej ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia lub przywrócenie. Wniosek powinien zostać złożony do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Na jego wstępie wnioskodawca powinien określić sąd do którego wniosek jest kierowany oraz strony postępowania, tj. wnioskodawcę i uczestnika, podając imię, nazwisko, nr PESEL wnioskodawcy, a uczestnika jeżeli posiada i adres zamieszkania obu stron. W dalszej części wniosku należy przedstawić żądanie, odpowiednio, ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia lub przywrócenia władzy rodzicielskiej.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może polegać np. na poddaniu wykonywania tej władzy nadzorowi kuratora sądowego. Wskazane żądanie wymaga jasnego uzasadnienia poprzez przytoczenie okoliczności faktycznych i przedstawienia stosownych dowodów uzasadniających żądanie. Podpisany wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty sądowej. Do wniosku należy ponadto dołączyć akt urodzenia dziecka, a jeżeli rodzice są małżeństwem także akt małżeństwa oraz wskazane we wniosku dowody.

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków, jeżeli nie został złożony w postępowaniu rozwodowym, składa się do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia majątku. Na wstępie należy wskazać sąd, do którego wniosek jest kierowany oraz strony postępowania, czyli wnioskodawcę i uczestnika podając imię, nazwisko, nr PESEL wnioskodawcy, a uczestnika, jeżeli posiadamy i miejsce zamieszkania.

We wniosku należy określić składniki wchodzące do majątku wspólnego, podając ich aktualną wartość. W dalszej części konieczne jest wskazanie żądania tzn. sposób, w jaki majątek ma zostać podzielony. Wskazane żądanie należy uzasadnić, wyjaśniając dlaczego domagamy się takiego podziału majątku, popierając stosownymi dowodami. Niezbędne jest podanie, kiedy związek małżeński został zawarty, kiedy ustała wspólność majątkowa i z jakiej przyczyny. Wniosek należy podpisać i złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty sądowej, której wysokość zależy od istnienia zgodność co do podziału majątku między stronami. Do wniosku należy dołączyć dokument świadczący o ustaniu wspólności majątkowej, np. wyrok rozwodowy.