Blog

11 stycznia 2017

Kiedy sąd nie da rozwodu?

Orzeczenie rozwodu dopuszczalne jest wówczas, gdy pożycie małżeńskie małżonków uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi, a jednocześnie, gdy nie istnieją tzw.przesłanki negatywne. Przesłanki negatywne to takie okoliczności, […]
9 stycznia 2017

Rozwód za porozumieniem stron, czyli rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie małżonków często jest potocznie przez nich nazywany rozwodem za porozumieniem stron. Rozwód bez orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego jest […]
22 września 2016

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Po rozwodzie małżonek, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego powrócić do […]
28 czerwca 2016

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem rodzicowi uprawnionemu

Wyrok, w którym Sąd Okręgowy orzeka o rozwodzie małżonków z jednoczesnym określeniem sposobu kontaktów rodziców z dzieckiem, czy też postanowienie wydane w odrębnym postępowaniu przez sąd […]