Rozwód bez obecności pozwanego małżonka

Dokumenty do rozwodu
10 listopada 2017
Kredyt po rozwodzie
30 listopada 2017

Czy możliwe jest uzyskanie rozwodu, kiedy pozwany małżonek nie stawi się na rozprawę?

Odpowiedź brzmi tak, jednak pozostaje pewne „ale”.

Najważniejszą rzeczą, która umożliwia uzyskanie rozwodu nawet wówczas, gdy drugi małżonek nie stawi się na rozprawie, jest skuteczne doręczenie pozwanemu małżonkowi odpisu pozwu i wezwania go na rozprawę.
Skuteczne doręczenie możliwe jest wtedy, gdy sąd dysponuje aktualnym adresem zamieszkania pozwanego małżonka. Warto podkreślić, że skuteczne doręczenie nie następuje tylko wówczas, gdy pozwany odbierze wysłany do niego list, ale także wtedy, gdy wysłana na prawidłowy adres, a następnie awizowana dwukrotnie przesyłka nie zostanie podjęta przez pozwanego w terminie. Jeżeli zatem pomimo wysłania pozwanemu odpisu pozwu wraz z zawiadomieniem o rozprawie na aktualny adres zamieszkania pozwany nie stawił się na wyznaczoną rozprawę, nie zażądał przeprowadzenia rozprawy podczas swojej nieobecności, ani nie składał wyjaśnień ustnie lub na piśmie, lub pomimo stawienia się nie brał w niej udziału, sąd może wydać wyrok zaoczny.

Wydanie wyroku zaocznego możliwe jest jednak dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w sprawie. Niedopuszczalne jest bowiem w sprawach małżeńskich oparcie wyroku wyłącznie na uznaniu powództwa, przyznaniu okoliczności faktycznych, bądź wyłącznie na twierdzeniach zawartych w pozwie. Sąd zaś powinien zbadać, czy nastąpiły przesłanki umożliwiające orzeczenie rozwodu, tj. zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Wydanie wyroku zaocznego w sprawie małżeńskiej powinno nastąpić w ostateczności, po tym jak sąd zbada przyczyny nieobecności pozwanego. Z uwagi na to w sprawach o rozwód sąd często ponownie wzywa do uczestnictwa w rozprawie.

Problem z wydaniem wyroku zaocznego w postępowaniu rozwodowym pojawia się wtedy, gdy małżonek, który wytoczył powództwo nie zna aktualnego miejsca zamieszkania drugiego małżonka. W takiej sytuacji sąd nie ma możliwości poinformowania pozwanego o toczącym się postępowaniu, a możliwość wydania wyroku zaocznego odpada. Wówczas to zadaniem powoda jest wskazanie sądowi aktualnego adresu zamieszkania pozwanego małżonka, by umożliwić poinformowanie go o toczącej się sprawie.

Marta Dzwonkowska
Marta Dzwonkowska
Radca Prawny nr WR-3080 przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu