Brak zgody małżonka na rozwód

Podział majątku w sprawie o rozwód
13 stycznia 2017
Zawieszenie sprawy rozwodowej
7 listopada 2017

Brak zgody małżonka na rozwód to w praktyce rzadka, ale jednak występująca obawa, z jaką zmaga się małżonek występujący z pozwem o jego orzeczenie. Sytuacja taka absolutnie nie oznacza, że rozwód jest niemożliwy, a sąd na pewno oddali powództwo.

W postępowaniu rozwodowym zgoda małżonka na orzeczenie rozwodu ma dla sądu drugorzędne znaczenie i nie może stanowić jedynej podstawy do oddalenia powództwa.
Jeżeli jeden z małżonków nie zgadza się na rozwód, podstawowym zadaniem sądu w takiej sytuacji jest zbadanie, czym podyktowane jest zachowanie małżonka odmawiającego tej zgody. Małżonek nie godzący się na orzeczenie rozwodu musi uzasadnić swoje stanowisko. Argumentem, na którym małżonek może to stanowisko oprzeć może być, albo brak przesłanek pozytywnych do orzeczenia rozwodu (tzn. brak zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego), bądź pojawienie się przesłanek negatywnych, które uniemożliwiają orzeczenie rozwodu (tj. niezgodność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci lub zasadami współżycia społecznego). Wówczas sąd ma za zadanie sprawdzić, czy argumenty małżonka nie godzącego się na rozwód są uzasadnione i poparte dowodami i czy faktycznie orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne z uwagi na brak przesłanek pozytywnych lub wystąpienie przesłanek negatywnych. Jeżeli sąd dojdzie do przekonania, że pomimo braku zgody małżonka na rozwód jego orzeczenie jest uzasadnione, albowiem małżonek nie udowodnił słuszności swojego stanowiska, bądź nie zrobił tego w sposób wystarczający, a brak zgody podyktowany jest jedynie złośliwością, czy żalem, sąd nie weźmie takiego sprzeciwu pod uwagę.
Zgoda małżonka na rozwód ma kluczowe znaczenie wówczas, gdy z pozwem o jego orzeczenie wystąpił małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Orzeczenie takiego rozwodu jest niedopuszczalne, chyba że zgodę na niego wyrazi drugi małżonek, ten niewinny. I w tym przypadku jednak nie zawsze brak zgody małżonka niewinnego będzie skutecznym środkiem do zapobiegnięcia rozwodowi. Gdy sąd bowiem dojdzie do przekonania, że odmowa zgody na rozwód małżonka niewinnego jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, nie odniesie się do niej pozytywnie i orzeczenie rozwodu będzie możliwe.

Marta Dzwonkowska
Marta Dzwonkowska
Radca Prawny nr WR-3080 przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu