Zawieszenie sprawy rozwodowej

Brak zgody małżonka na rozwód
13 lutego 2017
Dokumenty do rozwodu
10 listopada 2017

Sąd może zawiesić postępowanie o rozwód, kiedy w jego trakcie dojdzie do wniosku, że istnieją widoki na dalsze utrzymanie małżeństwa. Wówczas sąd zawiesza postępowanie z urzędu. Na to zawieszenie postępowania małżonkowie nie mają żadnego wpływu. Zawieszenie z urzędu może nastąpić bowiem wtedy, gdy oboje małżonkowie wnoszą o rozwiązanie małżeństwa. Dzieje się tak, ponieważ może okazać się, że pomimo twierdzeń małżonków o całkowitym i zupełnym rozkładzie małżeństwa sposób funkcjonowania małżonków i ich czyny będą świadczyć, że do tego nie doszło, a więzi małżeńskie w dalszym ciągu są w jakimś stopniu utrzymywane. Pamiętać jednak należy, że nie każde zachowanie małżonków, które pozornie mogłoby świadczyć o utrzymywaniu więzi małżeńskiej, faktycznie utrzymywaniem tej więzi jest. Mowa tu np. o wspólnym zamieszkiwaniu małżonków. Samo bowiem zamieszkiwanie małżonków w jednym mieszkaniu, nie wyklucza orzeczenia rozwodu. Małżonkowie, którzy podjęli decyzję o rozwodzie często nie mają możliwości, by jedno z nich wyprowadziło się, najczęściej z uwagi na kwestie finansowe. Zwłaszcza wtedy, kiedy mieszkanie jest ich wspólną własnością. Wracając do samego zawieszenia postępowania- w powyższym przypadku częściej następuje jednak wtedy, gdy jeden z małżonków wnosi o orzeczenie rozwodu, drugi zaś żąda oddalenia powództwa twierdząc, że nie zaszły przesłanki do jego orzeczenia, a Sąd uznał, że istnieją choćby najmniejsze szanse na kontynuowanie pożycia małżeńskiego. Sąd zawieszając postępowanie daje małżonkom dodatkowy czas na zastanowienie się nad małżeństwem i podjęcie ostatecznej decyzji.

Zawieszenie postępowania następuje na okres co najmniej trzech miesięcy. Po upływie tego terminu każdy z małżonków może złożyć wniosek o podjęcie zawieszonego wcześniej postępowania. Po jego podjęciu przez sąd, co następuje na mocy postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym, następuje kontynuacja postępowania o rozwód. Wówczas oboje małżonkowie muszą przedstawić swoje ostateczne stanowiska w sprawie, które mogą pozostać niezmienione, ale mogą też różnić się od tych pierwotnych. Wtedy sprawa toczy się dalej, a jej przebieg uzależniony jest od stanowiska małżonków. Ważnym jest, że sąd nie może ponownie zawiesić postępowania z tego samego powodu. Jeżeli nadal będzie przekonany, że małżeństwo ma szansę funkcjonować oddali powództwo. Bądź orzeknie rozwód, jeśli uzna, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli żaden z małżonków nie złoży wniosku o podjęcie postępowania w terminie roku od jego zawieszenia sąd umorzy postępowanie.

Czy można zapobiec zawieszeniu postępowania o rozwód? Można, najlepiej w taki sposób, by składać pozew o rozwód kiedy małżeństwo nie ma już najmniejszych szans na przetrwanie, a rozkład pożycia małżeńskiego jest rzeczywiście zupełny i trwały. W innym wypadku, jak już zostało to wspomniane wyżej, nawet przy najszczerszych chęciach małżonków, by się rozwieźć, w przypadku uznania przez sąd, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa sąd postępowanie zawiesi. Formą obrony przed zawieszeniem postępowania jest złożenie zażalenia na postanowienie sądu o zawieszeniu, które przysługuje małżonkom. Warto się jednak zastanowić, czy procedura ta nie będzie trwała dłużej (zażalenie będzie rozpatrywane przez sąd wyższej instancji), niż złożenie wniosku o podjęcie postępowania po upływie trzech miesięcy od jego zawieszenia.

Sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek małżonków.

Marta Dzwonkowska
Marta Dzwonkowska
Radca Prawny nr WR-3080 przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu